BILANS PSSE W INOWROCŁAWIU ZA 2018 ROK

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu

BILANS

Adresat

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

000307164-00020
Numer identyfikacyjny REGON

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

A. Aktywa trwałe

595 761,29

572 574,04

A. Fundusz

445 798,55

419 431,89

I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

I. Fundusz jednostki

2 603 811,20

2 775 344,41

II. Rzeczowe aktywa trwałe

595 761,29

572 574,04

II. Wynik finansowy netto (+,-)

-2 158 012,65

-2 355 912,52

1. Środki trwałe

595 761,29

572 574,04

1.1. Zysk netto (+)

 

 

1.1. Grunty

 

 

1.2. Strata netto (-)

2 158 012,65

2 355 912,52

1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

 

 

III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)

 

 

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

590 261,97

572 574,04

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

 

 

B. Fundusze placówek

 

 

 

 

C. Państwowe fundusze celowe

 

 

1.4. Środki transportu

5 499,32

 

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

189 800,95

186 245,72

1.5. Inne środki trwałe

 

 

I. Zobowiązania długoterminowe

 

 

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

 

II. Zobowiązania krótkoterminowe

189 800,95

186 245,72

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

 

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

9 883,76

8 119,75

III. Należności długoterminowe

 

 

2. Zobowiązania wobec budżetów

2 383,47

1 867,38

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

24 080,52

24 818,31

1. Akcje i udziały

 

 

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

128 655,66

131 275,99

2. Inne papiery wartościowe

 

 

5. Pozostałe zobowiązania

 

 

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

 

 

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

B. Aktywa obrotowe

39 838,21

33 103,57

8. Fundusze specjalne

24 797,54

20 164,29

I. Zapasy

0,00

0,00

8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 797,54

20 164,29

1. Materiały

 

 

8.2. Inne fundusze

 

 

2. Półprodukty i produkty w toku

 

 

III. Rezerwy na zobowiązania

 

 

3. Produkty gotowe

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

4. Towary

 

 

 

 

 

II. Należności krótkoterminowe

23 896,67

30 903,28

 

 

 

1. Należności z tytułu dostaw i usług

 

 

 

 

 

2. Należności od budżetów

2 255,55

2 255,55

 

 

 

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

 

 

 

 

 

4. Pozostałe należności

21 641,12

28 647,73

 

 

 

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

 

 

 

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

15 941,54

2 200,29

 

 

 

1. Środki pieniężne w kasie

 

 

 

 

 

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

15 941,54

2 200,29

 

 

 

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

 

 

 

 

 

4. Inne środki pieniężne

 

 

 

 

 

5. Akcje lub udziały

 

 

 

 

 

6. Inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

 

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

Suma aktywów

635 599,50

605 677,61

Pasywa razem

635 599,50

605 677,61

                              

Główna Księgowa

PSSE w Inowrocławiu

                              Beata Strzelecka

 

                        Dyrektor

                        PSSE w  Inowrocławiu

mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska

 

 

BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu na 2019r.

wynosi 2. 445 000,00 złotych.

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana:06.06.2019r.