Działalność pozabudżetowa

            Na podstawie art. 10 ust. 4, art. 36 ust. 3b, 3c ustawy z 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 t.j.) oraz Regulaminem Organizacyjnym PSSE w Inowrocławiu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu prowadzi działalność usługową.


W ramach działalności pozabudżetowej laboratorium wykonuje badania:

-  badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbek wody przeznaczonej do spożycia przez

   ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

   w   sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U z 2017r., poz. 2294),

   a także w aspekcie wymagań stawianych w dyrektywie Unii Europejskiej 80/778/EEC

   lub 98/83/EC;                                       

 

- badania mikrobiologiczne próbek wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 17 stycznia  2019r; w  sprawie  nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz.U z 2019r, poz. 255);

 

- badania próbek wody z pływalni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada  2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  ( Dz. U z 2015r., poz. 2016) 

 - badania testów skuteczności sterylizacji

Laboratorium badawcze posiada certyfikat Akredytacji Nr AB 764, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, stwierdzający, ze Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Inowrocławiu, Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych jest dostępny na stronie PCA http://www.pca.gov.pl.

Zakres wszystkich wykonywanych badań dostępny jest  na stronie internetowej PSSE w Inowrocławiu: psse.inowroclaw.pl

 

wytworzył: Małgorzata Lewandowska

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana: 10.05.2019r.