STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W INOWROCŁAWIU

 

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

a.      Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b.      Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

c.      Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

d.      Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

e.      Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

f.       Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

2)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3)      Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego;

4)      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

5)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz;

7)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny  Księgowy;

8)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2.      Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)       planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

2)       realizowanie zadań wytyczonych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy ;

3)       rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;

4)       posługiwanie się obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;

5)       realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

6)       współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;

7)       prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki/osób na samodzielnych stanowiskach pracy  w szkoleniach zewnętrznych;

8)       doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach

 

1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie    nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych    warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

1)        uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2)        uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i opiniowanie prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3)        wydawanie opinii w sprawach potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub realizowanych ze środków UE;

4)        wydawanie opinii dotyczących warunków do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

5)        uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

6)        kontrole budów i obiektów budowlanych w trakcie budowy;

7)        kontrole obiektów związane z zamiarem przystąpienia do użytkowania;

8)        uzgadnianie warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

9)        rejestracja i zatwierdzanie zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami prawa żywnościowego;

10)    prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

11)    nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym zakładów w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności;

12)    realizację działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania RASFF i notyfikacji zamieszczonych w systemie RAPEX o produktach niebezpiecznych z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności;

13)    promowanie zdrowia z zakresu higieny żywności i żywienia oraz zasad racjonalnego żywienia poprzez udzielanie instruktażu;

14)     kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

15)    pobieranie próbek żywności do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;

16)    opracowywanie ocen w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością na terenie powiatu;

17)    współpracę w zakresie zawartych porozumień z Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcją Handlową,  a także współpraca Inspekcją Ochrony Środowiska i z Służbą Medycyny Pracy;

18)    prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych nadzorowi;

19)    nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy;

20)    nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy;

21)    kontrola pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”;

22)    przeciwdziałanie wprowadzania do obrotu środków zastępczych poprzez wykonywanie określonych poleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;

23)    prowadzenie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

24)    przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i postępowań administracyjnych dotyczących chorób zawodowych oraz prowadzenie dokumentacji chorób zawodowych;

25)    opracowywanie oceny stanu sanitarnego powiatu w zakresie higieny pracy;

26)    prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia w miejsca pracy;

27)    aktualizowanie na bieżąco wykazów znajdujących się pod nadzorem zakładów pracy i instytucji;

28)    współpraca z organami administracji samorządowej, instytucjami, organizacjami, mająca na celu podnoszenie stanu sanitarnego i warunków pracy dla pracowników w nadzorowanych zakładach pracy:

29)    stałe, systematyczne gromadzenie oraz weryfikacja danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych, biologicznych czynników chorobotwórczych, z zapewnieniem ochrony danych osobowych;

30)    monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych, zdarzeń mogących świadczyć o zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną;

31)    prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych i podejmowania działań przeciwepidemicznych;

32)    dokonywanie analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o: 

·      zachorowaniach,

·      zgonach,

·      biologicznych czynnikach chorobotwórczych,

·      stanie realizacji szczepień ochronnych,

·      zakażeniach zakładowych,

·      ogniskach epidemicznych,

·      stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego placówek służby zdrowia,

·      stanie realizacji szczepień ochronnych.   

33)    prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

34)    prowadzenie nadzoru nad uodpornieniem populacji poprzez realizację obowiązkowych szczepień ochronnych;

35)    gospodarowanie preparatami szczepionkowymi;

36)    prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz innych powodowanych warunkami środowiska;

37)    koordynowanie działalności przeciwepidemicznej wszystkich sekcji stacji;

38)    współdziałanie z samorządowymi organami administracji, innymi inspekcjami i strażami, a także z organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń;

39)    systematyczne uzupełnianie i rozszerzanie wiedzy fachowej w zakresie epidemiologii;

40)    udział w kampaniach edukacyjnych;

41)    ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu;

42)    monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

43)    sprawowanie nadzoru  nad:

a)       podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

b)      obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,

c)       obiektami mieszkalnymi i posesjami w zakresie wynikającym z zawiadomień ludności o niewłaściwym stanie sanitarnym lub uciążliwości  powodowanej przez hałas w budynkach,

d)      stanem sanitarno-technicznym urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

e)       jakością wody przeznaczoną do spożycia  przez  ludzi,

f)       jakością wód powierzchniowych przeznaczonych do urządzania kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i celów rekreacyjnych,

g)      jakością wody w basenach kąpielowych,

h)      ekshumacjami zwłok i szczątków ludzkich.

41) opiniowanie:

a)     materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez   ludzi,

b)    imprez masowych,

c)     regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,

d)    sprowadzenia zwłok do Polski,

e)     warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń, urządzeń, zakładów i obiektów, a w szczególności: aptek, punktów aptecznych, zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów indywidualnej praktyki lekarskiej, położnych i pielęgniarek, magazynów i punktów obrotu środkami ochrony roślin, hoteli, pomieszczeń obrotu bronią i amunicją oraz materiałami pirotechnicznymi dla celów cywilnych,

f)    przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Unii Europejskiej. 

42) analizę wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowanie ocen, opinii i informacji dotyczących higieny środowiska;

43) pobieranie próbek wody;

44) nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

45)    wykonywanie prac problemowych zleconych przez GIS i PWIS, dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego;

46)    opracowywanie informacji oraz sprawozdań o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

47)    współpracę z organami administracji oświatowej i z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży;

 

2. Do zadań Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego należy wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji, a w szczególności badań:

1)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia;

2)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych odcinków wód powierzchniowych wykorzystywanych do ujmowania wody do spożycia;

3)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody w basenach kąpielowych;

4)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w kąpieliskach;

5)      skuteczności sterylizacji aparatury sterylizacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej;

6)      udział w akcjach wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska przez  chemiczną i mikrobiologiczną analizę wody celem określenia obecności czynników  stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (w zakresie badań wykonywanych przez laboratorium).

 

3. Do zadań  Samodzielnego  Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości należy nadzorowanie    systemu jakości w PSSE, a w szczególności:

1)      organizacja i zarządzanie systemem jakości;

2)      nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością w PSSE;

3)      ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością;

4)      koordynacja działań administracyjnych i technicznych służących zarządzaniu systemem;

5)      opracowywanie, rozpowszechnianie i dokonywanie zmian w odniesieniu do zarządzanych dokumentów systemu jakości;

6)      współudział w opracowaniu dokumentów systemu jakości zarządzanych przez inne wyznaczone osoby;

7)      organizacja i zarządzanie programem auditów, planowanie i realizacja auditów wewnętrznych, powoływanie auditorów wewnętrznych, prowadzenie zapisów dotyczących auditów;

8)      przygotowanie przeglądów systemu zarządzania jakością I°;

9)      uruchamianie i ocena działań korygujących po przeglądach systemu zarządzania jakością, auditach wewnętrznych i zewnętrznych;

10)  planowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością;

11)  planowanie i nadzorowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością;

12)  udział w spotkaniach organizowanych przez kierownictwo w obszarze działań zapobiegawczych oraz wykonywanie innych czynności związanych działaniami korygującymi;

13) znajomość i przestrzeganie zasad standardów kontroli zarządczej i polityki 

            jakości obowiązującej w PSSE;

14) doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez samokształcenie, udział w 

 szkoleniach i kursach;

15) wykonywanie dodatkowych poleceń Dyrektora.

 

4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, koordynuje, prowadzi i nadzoruje działalność na rzecz promocji zdrowia na terenie powiatu inowrocławskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w    szczególności:

1)       inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:

a)    określa kierunki tematyczne,

b)   przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,

c)    bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

d)   ewaluuje (ocenia) efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

e)    wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp.,

f)    promuje (propaguje) programy prozdrowotne,

g)   monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,

h)   poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,

i)     zapewnia metodyczną pomoc dla komórek organizacyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznych w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych,

j)     dba o systematyczny rozwój i udostępnianie bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych;

2)       udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

3)       ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje;

4)       udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia;

5)       opracowuje powiatowe programy edukacyjne dla celów dydaktycznych lub eksperymentalno-wdrożeniowych;

6)       prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, filmowych, foto- i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej;

7)       wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;

8)       reprezentuje Powiatową Stację w kontaktach z mediami, koreluje i koordynuje współpracę jej komórek organizacyjnych w tym zakresie, w szczególności:

a)    monitoruje wydawnictwa prasowe i reaguje na krytykę prasową,

b)   reprezentuje interesy Powiatowej Stacji w kontaktach z dziennikarzami,

c)    opracowuje notatki i komunikaty prasowe,

d)   inspiruje środki masowego przekazu do działań mających na celu promocję zdrowia,

e)    organizuje konferencje prasowe i briefingi.

        9)   zna i przestrzega zasady standardów kontroli zarządczej i polityki jakości 

              obowiązującej w PSSE;

        10) doskonali umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach i kursach;

        11) wykonuje  dodatkowe polecenia Dyrektora PSSE.

 

   5.   Do zadań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. Statystyki, Ocen i Analiz należy:

1)       ewidencjonowanie podmiotów i obiektów znajdujących się na terenie powiatu inowrocławskiego, podlegających nadzorowi;

2)       zbiorcze opracowywanie posiadanych materiałów statystycznych;

3)       opracowanie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu inowrocławskiego;

4)       aktualizacja planów działania PSSE w sytuacji kryzysowej;

5)       koordynacja wspólnych działań podejmowanych przez komórki organizacyjne;

6)       prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury Powiatowej Stacji;

7)       przygotowywanie zbiorczych planów pracy i sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

8)       sporządzanie analiz, ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie na podstawie danych statystycznych i materiałów przekazywanych przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji i uzyskiwanych z innych instytucji, sporządzanie raportów sytuacyjnych;

9)       obsługa poczty elektronicznej Powiatowej Stacji;

10)   obsługa sieci internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji;

11)    sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Państwowego     Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

         12)  znajomość i przestrzeganie zasad standardów kontroli zarządczej i polityki 

                 jakości obowiązującej w PSSE;

         13)  doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez samokształcenie, udział w 

     szkoleniach i kursach;

 14)  wykonywanie dodatkowych poleceń Dyrektora.

 

   6. Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością  ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, a w szczególności:

1)        Prowadzenie rachunkowości jednostki;

2)        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)        Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;

4)        Sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowych i bilansów.

5)      Dokonywanie zmian w planach finansowych i sporządzanie wniosków o przeniesienie środków budżetowych. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie wydatków budżetowych.

6)        Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowo realizowanych zadań gospodarczych w ramach otrzymanego budżetu. Przestrzeganie terminów płatności i nadzór nad  ściągalnością należności.

7)      Przyjmowanie i realizowanie rachunków dotyczących wydatków, sprawdzanie pod względem rachunkowym, dekretowanie, klasyfikowanie.

8)        Okresowe ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

9)        Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą;

10)  Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych PSSE, opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej na protokołach zniszczeń sprzętu i materiałów pomocniczych.

11)  Nadzór finansowy i ekonomiczny w zakresie zadań realizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych;

12)  Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, w zakresie spraw finansowych.

 

   7.   Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)       racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej;

2)       pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów;

3)       prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;

4)       opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska;

5)       sporządzanie sprawozdań GUS i PFRON;

6)       Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUS i Urzędu Skarbowego;

7)       współpraca z Urzędem Pracy;

8)       kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;

9)       współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń;

10)   obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych;

11)   prowadzenie ubezpieczeń;

12)   wypisywanie upoważnień do kontroli oraz delegacji służbowych;

13)   rozliczanie kosztów delegacji służbowych;

14)   windykacja należności budżetowych;

15)   organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej - obsługa kancelaryjna;

16)   prowadzenie archiwum zakładowego;

17)   utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku;

18)   zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego, a w szczególności:

a)    przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,

b)   ustalanie zasad, programów i planów zabiegów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń energetycznych, chłodniczych, sanitarnych – w miarę możliwości poprzez usługi własne oraz zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

c)    zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw    i remontów sprzętu poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

d)   organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw  i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużywanych środków rzeczowych,

e)    gospodarka taborem samochodowym Powiatowej Stacji.

19)   zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji;

20)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich ewidencji oraz sporządzanie i prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych zawieranych przez Powiatową Stację;

21)   zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji;

22)gospodarka magazynowa.

 

    8.  Do zadań Radcy Prawnego należy:

1)       udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2)       informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

3)       informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

4)       nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
w administracji;

5)       nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;

6)       opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym;

7)       opiniowanie regulaminów obowiązujących w Powiatowej Stacji;

8)       opiniowanie zarządzeń Dyrektora Powiatowej Stacji;

9)       opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę
oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji;

10)   opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia;

11)   występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

12)   kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;

13)   opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji.

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana:23.02.2017r.