Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2016

z dnia 21 marca 2016r.

Dyrektora PSSE w Inowrocławiu

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Inowrocławiu

 

 

Rozdział I

Przepisy Ogólne

 

§ 1

 

1.      Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zwanej dalej Powiatową Stacją.

2.      Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

    3.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu działa w oparciu o przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą:

1) komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

    - Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

    - Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego

    - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej Promocji Zdrowia

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

   - Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

   - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

   - Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny  Księgowy

   - Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny                              

   - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki,  Ocen i Analiz

 

 

 

Rozdział II

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

   1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w   

       Inowrocławiu zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz zadania 

       poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób  na samodzielnych stanowiskach  

       pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, zwanej dalej  

       Powiatową Stacją.

   2. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

   3. Dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli  

      zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w  

      sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla  

      zapewnienia:

       - zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

       - skuteczności i efektywności działania,

       - wiarygodności sprawozdań,

       - ochrony zasobów,

       - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

       - efektywności i skuteczności przepływu informacji,

       - zarządzania ryzykiem.

 

§ 3

 

1.      Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy: Głównego Księgowego, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

2.      Dyrektor zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania Stacji.

3.      Podczas nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, osoba upoważniona do zastępowania sprawuje nadzór merytoryczny nad: Oddziałem Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego, Samodzielnym Stanowiskiem ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Statystyki, Oceny i Analiz.

4.      Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych kieruje Oddziałem Ekonomicznym i Administracyjnym, a w czasie nieobecności Dyrektora Stacji zastępuje go w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych.

5.      Pracą komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji kierują ich kierownicy.

6.   Kierownik odpowiada za całokształt spraw prowadzonych przez kierowaną przez niego komórkę organizacyjną, a w szczególności za:

                                 a)  prawidłową, efektywną i terminową realizację celów i zadań określonych w Regulaminie, wynikających z planów działań i budżetu,

                          b)  zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez PPIS, zakresem merytorycznym właściwym dla komórki organizacyjnej oraz obowiązującym prawem,

c)  wdrożenie i monitorowanie elementów kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki organizacyjnej oraz przygotowanie i aktualizowanie procedur w tym zakresie,

d)  ochronę informacji niejawnych i ochronę danych osobowych,

         e)  przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

                          f)   nadzór nad poprawnym merytorycznie i sprawnym wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, w tym zapewnienie właściwej organizacji i dyscypliny pracy,

g)   współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi,

h)   tworzenie warunków umożliwiających doskonalenie kwalifikacji zawodowych 

      pracowników komórki organizacyjnej.

  1. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
  2. Za pracę Sekcji odpowiadają  ich kierownicy/koordynatorzy, którzy podlegają bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej. 

9.      W oddziałach i sekcjach mogą być powoływane zespoły realizacyjne, których pracą koordynują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

10.  W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu funkcjonuje system zarządzania jakością, którym objęto komórki organizacyjne realizujące zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, określone w strukturze organizacyjnej jako:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego (N) w skład którego  

            wchodzą:

              - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku        (N.HŻ)

              - Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego                                        (N.EP)

 - Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi                              (N.HK)

 - Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych                                         (N.HP)

           - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży                                               (N.HD)

              - Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego    (N.NZ)

             2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ);

             3) Laboratorium Badania Środowiskowego Komunalnego              (L.HK).

            

System jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu jest realizowany w oparciu o politykę jakości Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakomunikowaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w Księdze Zarządzania  Systemem Jakości.

 

System jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest w pełni             udokumentowany, opisany w Księdze Jakości PSSE w Inowrocławiu. Głównym celem jakości w wykonywaniu przez pracowników czynności kontrolnych, laboratoryjnych oraz czynności  na rzecz promocji zdrowia  jest realizowanie zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu według znormalizowanych metod i ustalonych procedur.

 

Funkcjonowanie systemu jakości w odniesieniu do przeprowadzania kontroli i wykonywania badań laboratoryjnych szczegółowo zostało opisane w Księdze Jakości Nadzoru i Księdze Jakości Laboratorium.

            W Księgach Jakości   przedstawiono politykę jakości w odniesieniu do norm:

• PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności – Ogóle kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”. Zastępuje ona dotychczasową: PN-EN ISO/IEC 17020:2006, PN-EN ISO IEC 17020:2006/Ap1:2007

• PN-EN ISO/IEC 17025 ,,Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

  badawczych i wzorcujących”, aktualne wydanie normy z 2005 roku wraz z aplikacjami.

 

Dla zapewnienia spójności działań  w zakresie jakości, dokumenty  systemowe mające zastosowanie, zostały wdrożone w pozostałych, współpracujących komórkach organizacyjnych  PSSE w Inowrocławiu.

 

11.  Dla zapewnienia właściwego zarządzania jakością został wyznaczony pełnomocnik Dyrektora, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie systemu jakości. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. systemu jakości. Schemat funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Powiatowej Stacji wraz z przypisaniem stanowisk funkcyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu organizacyjnego.

12.  W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu został wdrożony system kontroli zarządczej, który stanowi ogół działań podejmowanych przez kierownictwo, osoby funkcyjne i ogół pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich aspektach funkcjonowania jednostki zgodnie z ,,Regulaminem kontroli zarządczej”.

  1. Wdrażanie i nadzór nad zapewnieniem skuteczności kontroli zarządczej Dyrektor powierzył zespołowi koordynującemu.

14.  Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

15.  Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć swych pełnomocników lub koordynatorów.

 

§ 4

 

1.      Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

2.      Główny Księgowy sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami realizującymi zadania związane z ekonomiczną i finansową obsługą Powiatowej Stacji.

    

§ 5

 

1.      Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2.      W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor współpracuje z organizacjami związkowymi (jeżeli takie działają na terenie Stacji i posiadają reprezentatywną ilość członków załogi) w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

1.      Do zadań niewyodrębnionej organizacyjnie działalności należy wykonywanie badań laboratoryjnych, a w szczególności:

1)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia;

2)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych odcinków wód powierzchniowych wykorzystywanych do ujmowania wody do spożycia;

3)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody w basenach kąpielowych;

4)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w kąpieliskach;

5)      skuteczności sterylizacji aparatury sterylizacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej.

2. Powiatowa Stacja może pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych, a powyższe środki stanowią dochody budżetu państwa.

 

 

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 7

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3)      Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego;

4)      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

5)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz;

7)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny  Księgowy;

8)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2.      Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)       planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

2)       realizowanie zadań wytyczonych przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy ;

3)       rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;

4)       posługiwanie się obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;

5)       realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

6)       współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;

7)       prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki/osób na samodzielnych stanowiskach pracy  w szkoleniach zewnętrznych;

8)       doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Rozdział IV

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach

 

§ 8

 

1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie    nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych    warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

1)        uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2)        uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i opiniowanie prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3)        wydawanie opinii w sprawach potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub realizowanych ze środków UE;

4)        wydawanie opinii dotyczących warunków do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

5)        uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

6)        kontrole budów i obiektów budowlanych w trakcie budowy;

7)        kontrole obiektów związane z zamiarem przystąpienia do użytkowania;

8)        uzgadnianie warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

9)        rejestracja i zatwierdzanie zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami prawa żywnościowego;

10)    prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

11)    nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym zakładów w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności;

12)    realizację działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania RASFF i notyfikacji zamieszczonych w systemie RAPEX o produktach niebezpiecznych z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności;

13)    promowanie zdrowia z zakresu higieny żywności i żywienia oraz zasad racjonalnego żywienia poprzez udzielanie instruktażu;

14)     kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

15)    pobieranie próbek żywności do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;

16)    opracowywanie ocen w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością na terenie powiatu;

17)    współpracę w zakresie zawartych porozumień z Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcją Handlową,  a także współpraca Inspekcją Ochrony Środowiska i z Służbą Medycyny Pracy;

18)    prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych nadzorowi;

19)    nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy;

20)    nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy;

21)    kontrola pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”;

22)    przeciwdziałanie wprowadzania do obrotu środków zastępczych poprzez wykonywanie określonych poleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;

23)    prowadzenie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

24)    przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i postępowań administracyjnych dotyczących chorób zawodowych oraz prowadzenie dokumentacji chorób zawodowych;

25)    opracowywanie oceny stanu sanitarnego powiatu w zakresie higieny pracy;

26)    prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia w miejsca pracy;

27)    aktualizowanie na bieżąco wykazów znajdujących się pod nadzorem zakładów pracy i instytucji;

28)    współpraca z organami administracji samorządowej, instytucjami, organizacjami, mająca na celu podnoszenie stanu sanitarnego i warunków pracy dla pracowników w nadzorowanych zakładach pracy:

29)    stałe, systematyczne gromadzenie oraz weryfikacja danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych, biologicznych czynników chorobotwórczych, z zapewnieniem ochrony danych osobowych;

30)    monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych, zdarzeń mogących świadczyć o zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną;

31)    prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych i podejmowania działań przeciwepidemicznych;

32)    dokonywanie analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o: 

·      zachorowaniach,

·      zgonach,

·      biologicznych czynnikach chorobotwórczych,

·      stanie realizacji szczepień ochronnych,

·      zakażeniach zakładowych,

·      ogniskach epidemicznych,

·      stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego placówek służby zdrowia,

·      stanie realizacji szczepień ochronnych.   

33)    prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

34)    prowadzenie nadzoru nad uodpornieniem populacji poprzez realizację obowiązkowych szczepień ochronnych;

35)    gospodarowanie preparatami szczepionkowymi;

36)    prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz innych powodowanych warunkami środowiska;

37)    koordynowanie działalności przeciwepidemicznej wszystkich sekcji stacji;

38)    współdziałanie z samorządowymi organami administracji, innymi inspekcjami i strażami, a także z organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń;

39)    systematyczne uzupełnianie i rozszerzanie wiedzy fachowej w zakresie epidemiologii;

40)    udział w kampaniach edukacyjnych;

41)    ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu;

42)    monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

43)    sprawowanie nadzoru  nad:

a)       podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

b)       obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej,

c)       obiektami mieszkalnymi i posesjami w zakresie wynikającym z zawiadomień ludności o niewłaściwym stanie sanitarnym lub uciążliwości  powodowanej przez hałas w budynkach,

d)      stanem sanitarno-technicznym urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

e)       jakością wody przeznaczoną do spożycia  przez  ludzi,

f)        jakością wód powierzchniowych przeznaczonych do urządzania kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i celów rekreacyjnych,

g)       jakością wody w basenach kąpielowych,

h)       ekshumacjami zwłok i szczątków ludzkich.

41) opiniowanie:

a)     materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez   ludzi,

b)    imprez masowych,

c)     regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,

d)    sprowadzenia zwłok do Polski,

e)     warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń, urządzeń, zakładów i obiektów, a w szczególności: aptek, punktów aptecznych, zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów indywidualnej praktyki lekarskiej, położnych i pielęgniarek, magazynów i punktów obrotu środkami ochrony roślin, hoteli, pomieszczeń obrotu bronią i amunicją oraz materiałami pirotechnicznymi dla celów cywilnych,

f)    przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Unii Europejskiej.  

42) analizę wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowanie ocen, opinii i informacji dotyczących higieny środowiska;

43) pobieranie próbek wody;

44) nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

45)    wykonywanie prac problemowych zleconych przez GIS i PWIS, dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego;

46)    opracowywanie informacji oraz sprawozdań o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

47)    współpracę z organami administracji oświatowej i z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży;

 

2. Do zadań Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego należy wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji, a w szczególności badań:

1)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia;

2)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych odcinków wód powierzchniowych wykorzystywanych do ujmowania wody do spożycia;

3)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody w basenach kąpielowych;

4)      fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w kąpieliskach;

5)      skuteczności sterylizacji aparatury sterylizacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej;

6)      udział w akcjach wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska przez  chemiczną i mikrobiologiczną analizę wody celem określenia obecności czynników  stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (w zakresie badań wykonywanych przez laboratorium).

 

3. Do zadań  Samodzielnego  Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości należy nadzorowanie    systemu jakości w PSSE, a w szczególności:

1)      organizacja i zarządzanie systemem jakości;

2)      nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością w PSSE;

3)      ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością;

4)      koordynacja działań administracyjnych i technicznych służących zarządzaniu systemem;

5)      opracowywanie, rozpowszechnianie i dokonywanie zmian w odniesieniu do zarządzanych dokumentów systemu jakości;

6)      współudział w opracowaniu dokumentów systemu jakości zarządzanych przez inne wyznaczone osoby;

7)      organizacja i zarządzanie programem auditów, planowanie i realizacja auditów wewnętrznych, powoływanie auditorów wewnętrznych, prowadzenie zapisów dotyczących auditów;

8)      przygotowanie przeglądów systemu zarządzania jakością I°;

9)      uruchamianie i ocena działań korygujących po przeglądach systemu zarządzania jakością, auditach wewnętrznych i zewnętrznych;

10)  planowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością;

11)  planowanie i nadzorowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością;

12)  udział w spotkaniach organizowanych przez kierownictwo w obszarze działań zapobiegawczych oraz wykonywanie innych czynności związanych działaniami korygującymi;

13) znajomość i przestrzeganie zasad standardów kontroli zarządczej i polityki 

            jakości obowiązującej w PSSE;

14) doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez samokształcenie, udział w 

 szkoleniach i kursach;

15) wykonywanie dodatkowych poleceń Dyrektora.

 

4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, koordynuje, prowadzi i nadzoruje działalność na rzecz promocji zdrowia na terenie powiatu inowrocławskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w    szczególności:

1)       inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:

a)    określa kierunki tematyczne,

b)   przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,

c)    bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

d)   ewaluuje (ocenia) efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

e)    wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp.,

f)    promuje (propaguje) programy prozdrowotne,

g)   monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,

h)   poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,

i)     zapewnia metodyczną pomoc dla komórek organizacyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznych w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych,

j)     dba o systematyczny rozwój i udostępnianie bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych;

2)       udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

3)       ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje;

4)       udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia;

5)       opracowuje powiatowe programy edukacyjne dla celów dydaktycznych lub eksperymentalno-wdrożeniowych;

6)       prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, filmowych, foto- i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej;

7)       wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;

8)       reprezentuje Powiatową Stację w kontaktach z mediami, koreluje i koordynuje współpracę jej komórek organizacyjnych w tym zakresie, w szczególności:

a)    monitoruje wydawnictwa prasowe i reaguje na krytykę prasową,

b)   reprezentuje interesy Powiatowej Stacji w kontaktach z dziennikarzami,

c)    opracowuje notatki i komunikaty prasowe,

d)   inspiruje środki masowego przekazu do działań mających na celu promocję zdrowia,

e)    organizuje konferencje prasowe i briefingi.

        9)   zna i przestrzega zasady standardów kontroli zarządczej i polityki jakości  

              obowiązującej w PSSE;

        10) doskonali umiejętności zawodowe poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach i kursach;

        11) wykonuje  dodatkowe polecenia Dyrektora PSSE.

 

   5.   Do zadań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. Statystyki, Ocen i Analiz należy:

1)       ewidencjonowanie podmiotów i obiektów znajdujących się na terenie powiatu inowrocławskiego, podlegających nadzorowi;

2)       zbiorcze opracowywanie posiadanych materiałów statystycznych;

3)       opracowanie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu inowrocławskiego;

4)       aktualizacja planów działania PSSE w sytuacji kryzysowej;

5)       koordynacja wspólnych działań podejmowanych przez komórki organizacyjne;

6)       prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury Powiatowej Stacji;

7)       przygotowywanie zbiorczych planów pracy i sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

8)       sporządzanie analiz, ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie na podstawie danych statystycznych i materiałów przekazywanych przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji i uzyskiwanych z innych instytucji, sporządzanie raportów sytuacyjnych;

9)       obsługa poczty elektronicznej Powiatowej Stacji;

10)   obsługa sieci internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji;

11)    sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Państwowego     Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

         12)  znajomość i przestrzeganie zasad standardów kontroli zarządczej i polityki 

                 jakości obowiązującej w PSSE;

         13)  doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez samokształcenie, udział w 

     szkoleniach i kursach;

 14)  wykonywanie dodatkowych poleceń Dyrektora.

 

   6. Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością                       ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, a w szczególności:

1)        Prowadzenie rachunkowości jednostki;

2)        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)        Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;

4)        Sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowych i bilansów.

5)      Dokonywanie zmian w planach finansowych i sporządzanie wniosków o przeniesienie środków budżetowych. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie wydatków budżetowych.

6)        Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowo realizowanych zadań gospodarczych w ramach otrzymanego budżetu. Przestrzeganie terminów płatności i nadzór nad  ściągalnością należności.

7)      Przyjmowanie i realizowanie rachunków dotyczących wydatków, sprawdzanie pod względem rachunkowym, dekretowanie, klasyfikowanie.

8)        Okresowe ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

9)        Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą;

10)  Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych PSSE, opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej na protokołach zniszczeń sprzętu i materiałów pomocniczych.

11)  Nadzór finansowy i ekonomiczny w zakresie zadań realizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych;

12)  Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, w zakresie spraw finansowych.

 

   7.   Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)       racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej;

2)       pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów;

3)       prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;

4)       opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska;

5)       sporządzanie sprawozdań GUS i PFRON;

6)       Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUS i Urzędu Skarbowego;

7)       współpraca z Urzędem Pracy;

8)       kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;

9)       współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń;

10)   obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych;

11)   prowadzenie ubezpieczeń;

12)   wypisywanie upoważnień do kontroli oraz delegacji służbowych;

13)   rozliczanie kosztów delegacji służbowych;

14)   windykacja należności budżetowych;

15)   organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej - obsługa kancelaryjna;

16)   prowadzenie archiwum zakładowego;

17)   utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku;

18)   zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego, a w szczególności:

a)    przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,

b)   ustalanie zasad, programów i planów zabiegów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń energetycznych, chłodniczych, sanitarnych – w miarę możliwości poprzez usługi własne oraz zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

c)    zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw                 i remontów sprzętu poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

d)   organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw                i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania zużywanych środków rzeczowych,

e)    gospodarka taborem samochodowym Powiatowej Stacji.

19)   zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji;

20)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich ewidencji oraz sporządzanie i prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych zawieranych przez Powiatową Stację;

21)   zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji;

22)gospodarka magazynowa.

 

    8.  Do zadań Radcy Prawnego należy:

1)       udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2)       informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

3)       informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

4)       nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
w administracji;

5)       nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;

6)       opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym;

7)       opiniowanie regulaminów obowiązujących w Powiatowej Stacji;

8)       opiniowanie zarządzeń Dyrektora Powiatowej Stacji;

9)       opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę
oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji;

10)   opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia;

11)   występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

12)   kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;

13)   opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji.

 

§ 9

 

Powiatową Stację tworzą następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

1)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w skład, którego wchodzą:

a.       Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b.      Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

c.       Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

d.      Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

e.       Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

f.       Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

2)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3)      Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego;

4)      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

5)      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6)      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz;

7)      Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

8)      Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

 

§ 10

 

1.      Ogólny zakres obowiązków wszystkich pracowników Stacji:

1)      przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

2)      dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy;

3)      doskonalenie umiejętności zawodowych i umiejętności rozwiązywania problemów na powierzonym stanowisku pracy;

4)      przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

5)      przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

6)      przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;

7)      znajomość przepisów prawnych regulujących działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wewnętrznych aktów i stosowanie ich w niezbędnym zakresie przy wykonywaniu obowiązków służbowych;

8)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

9)      dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie mienia zakładu i używanie go zgodnie z przeznaczeniem;

10)  znajomość i przestrzeganie zasad standardów kontroli zarządczej i polityki jakości obowiązującej w PSSE.

2.      Podstawowe zakresy obowiązków na zajmowanych stanowiskach pracy określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

3.      Szczegółowe zakresy czynności pracowników określają karty kompetencyjne każdego pracownika.

 

§ 11

1.      Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego                              N

b) Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego                                                L.HK

c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości                                             J

d) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia      OZ

e) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Ocen i Analiz                               OS

         f) Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny   Księgowy                                          GK

         g) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                                               EA

         h) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny                                                   PR

2.      Po symbolu wymienionym w ust. 1 pkt a) dodaje się dodatkowy symbol określający pion komórki działalności merytorycznej Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a) Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                                                               NZ

b) Prewencji Chorób Zawodowych                                                                          HP

c) Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku                                           HŻ

d) Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi                                                                HK

e) Nadzoru Przeciwepidemicznego                                                                           EP

f) Higieny Dzieci i Młodzieży                                                                                   HD

3.      Symbol wymieniony w ust. 1 oddziela się od symboli wymienionych w ust. 2 znakiem kropki;

4.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  używa symbolu „PPIS";

 

§ 12

 

W związku z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor może powołać komisję ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej.

 

§ 13

 

1.      Zakres indywidualnych obowiązków i czynności kierowników oddziałów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy ustala Dyrektor.

2.      Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego oraz Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3.      Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana: 23.02.2017r.