STATUS PRAWNY

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność  tych organów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu jest jednostka budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu- jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wykonuje określone  zadania  na terenie powiatu inowrocławskiego przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu będąc jednocześnie jej Dyrektorem.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu powołuje i odwołuje Starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu w dniu 14 stycznia 2013 r. została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej

Nr księgi rejestrowej: 000000023997

w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz.2190 z późn.zm).


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu  działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz 59 t.j.)
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
(Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            Ustawa z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz.2077 z późn.zm.)

 

wytworzył:

wprowadził: Agnieszka Drzewiecka

ostatnia zmiana:18.03.2019r.